Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag 12.00 -18.00 uur.
Zaterdags gesloten in mei, juni en aug.

Vakantiesluiting:
zat. 3 t/m ma. 23 aug.

Contact

Voorwaarden particulier

Print Friendly, PDF & Email

1. Aanmelding als abonnee geschiedt door ondertekening van het inschrijfformulier, betaling van het inschrijffgeld en het tonen van een geldig legitimatiebewijs. Door ondertekening van het inschrijfformulier stemt de abonnee in met de bepalingen van dit reglement.

2. Bij inschrijving voor de 16e dag van een maand, geldt de eerste dag van die maand als datum van toetreding. Bij aanmelding op of na de 16e, geldt de eerste dag van de volgende maand als datum van toetreding.

3. Voorwaarde voor het beëindigen van het abonnement is dat de geleende kunstwerken zijn ingeleverd en eventueel nog openstaande facturen zijn voldaan. Op verzoek van de abonnee kan het abonnement dan worden gestopt op de laatste dag van de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.

4. Abonnementen waarop geen kunstwerk is geleend worden door Kunstuitleen Friesland niet automatisch stopgezet. De abonnee moet zelf opdracht geven om het abonnement te beëindigen.

5. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

6. Indien een abonnee achterstallig is in de betaling, worden geen kunstwerken meer verstrekt. Alle kosten van invordering van achterstallig abonnementsgeld worden op de abonnee verhaald.

7. Kunstwerken worden door Kunstuitleen Friesland alleen afgegeven op vertoon van het laatste omruilformulier.

8. In geval van verhuizing en/of naamsverandering dient de abonnee de Kunstuitleen hiervan direct op de hoogte te stellen.

9. De uitleentermijn van kunstwerken is ten hoogste twaalf maanden en eindigt op de laatste dag van de twaalfde maand van uitleen, of eerder indien het abonnement voor het verstrijken van de uitleentermijn is opgezegd.

10. Kunstuitleen Friesland heeft het recht abonnees die kunstwerken te laat inleveren, van verdere deelneming uit te sluiten.

11. Bij te laat inleveren van kunstwerken wordt een boete in rekening gebracht van 1 euro per kunstwerk en per maand dat het werk te laat is ingeleverd.

12. Kunstwerken zijn door Kunstuitleen Friesland allrisk verzekerd, met uitzondering van lijst- en glaswerk. Schade aan lijst- en glaswerk is voor rekening van de abonnee.

13. De abonnee dient in geval van beschadiging, vermissing of het verloren gaan van kunstwerken, de Kunstuitleen hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

14. De abonnee dient de kunstwerken zorgvuldig te vervoeren zodat de kans op schade zoveel mogelijk wordt uitgesloten. De kunstwerken moeten tijdens transport beschermd worden door een plaid, doek of plastic.

15. De abonnee mag kunstwerken niet in de directe nabijheid van een warmtebron, op een vochtige plaats of in direct zonlicht plaatsen.

16. In het geval van abonnementen met kooptegoed, wordt een deel van het abonnementsgeld, overeenkomstig de geldende tarieven, voor de abonnee als kooptegoed gereserveerd.

17. Kooptegoeden kunnen door de abonnee alleen worden gebruikt voor de aankoop van kunstwerken en cadeau artikelen uit de collectie van Kunstuitleen Friesland. Alvorens het kooptegoed kan worden besteed, dient de abonnee aan alle financiële verplichtingen te hebben voldaan.

18. Kunstuitleen Friesland mag achterstallige betalingen verrekenen met het kooptegoed. De abonnee wordt hierover van tevoren geïnformeerd.

19. Bij beëindiging van het abonnement dient het eventuele kooptegoed binnen twee jaar bij Kunstuitleen Friesland te worden besteed. Na twee jaar vervalt het kooptegoed aan Kunstuitleen Friesland.

20. Abonnees kunnen gebruik maken van de renteloze kunstkoopregeling van Kunstuitleen Friesland. Zolang het gekochte kunstwerk nog niet volledig is betaald, behoudt de Kunstuitleen het eigendomsrecht op de geleverde kunstwerken.

21. De bij de kunstwerken vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

22. Zonder schriftelijke toestemming van Kunstuitleen Friesland mogen kunstwerken niet worden gereproduceerd, geëxposeerd of te koop aangeboden.

23. Alle uitgeleende kunstwerken blijven eigendom van Kunstuitleen Friesland. Kunstuitleen Friesland vertegenwoordigt met betrekking tot uitgeleende werken, de kunstenaar in of buiten rechten.

24. Eventuele wijzigingen in dit reglement worden aan de abonnee bekend gemaakt.

25. Indien de abonnee een e-mail adres heeft doorgegeven, mag Kunstuitleen Friesland dit alleen gebruiken voor het versturen van informatie over eigen activiteiten, openingstijden en voor communicatie over geleende, gereserveerde of aangekochte kunstwerken. Het e-mail adres zal op verzoek van de abonnee direct worden verwijderd.

<Terug naar particulieren

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de voorwaarden kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Laatst bijgewerkt op 01-09-2013